29.6.2018

GDPR

Informace o zpracování, ochraně osobních údajů a mlčenlivosti

 

Zde se dozvíte o tom, jak chráníme vaše osobní údaje, jak je zpracováváme, s kým je sdílíme a jak je používáme. Ochrana soukromí, osobních údajů a údajů z CV našich uchazečů patří mezi naše priority. Naleznete zde informace o tom, jakým způsobem vaše data chráníme, jaká opatření přijímáme pro jejich ochranu a jak respektujeme vaše práva na informace a odstranění údajů o vás.

 

Jaké informace o vás shromažďujeme

Údaje o uchazečích – jelikož naším primárním účelem je propojovat vás s nejvhodnějšími pracovními příležitostmi, musíme o Vás shromažďovat informace, které jsou nezbytně nutné pro posouzení vhodnosti nabídky. Jde o informace, které uvádíte ve svém CV, posíláte nám e-maily, nebo jsou veřejně dostupné, např. na internetových portálech a sociálních sítích.

Shromažďujeme následující informace: jméno a příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mail/y, státní příslušnost, dosaženém vzdělání a certifikace, podrobné informace týkající se kontaktních údajů včetně trvalého bydliště, pracovní zkušenosti, znalosti a dovednosti, úroveň jazykových dovedností, vaše preference ohledně nových pracovních nabídek a nabídek projektů, finanční požadavky, informace o dalších vašich požadavcích, preferencích a očekáváních. Dále shromažďujeme informace o naší vzájemné komunikaci, výstupy z pohovorů s vámi, informace o poskytnutých kontaktech pro ověření referencí na vás, informace volně dostupné na internetu a sociálních sítích, veřejných rejstříků, případně v dalších veřejně dostupných zdrojích, seznamech a evidencích.

Údaje o klientech – Nedílnou součástí personální činnosti agentury práce jsou klienti a údaje o nich. Naším účelem je spojovat uchazeče a klienty a tím vzniká zákonný účel pro uchovávání všech nezbytných údajů.

Shromažďujeme tyto údaje: telefonní a e-mailové kontakty, korespondenční adresy a adresu sídla vaší společnosti, fakturační údaje, kontaktní osoby, vzájemnou komunikaci, smlouvy a objednávky, faktury a další právní a nezbytné doklady.

Údaje o dodavatelích a externích spolupracovnících – Pro naše bezproblémové fungování je nezbytné shromažďovat i nezbytné osobní údaje o našich dodavatelích (účetnictví, vybavení, atd.) a našich externích spolupracovnících.

Shromažďujeme a uchováváme zejména informace nezbytné z důvodů legislativních povinností a za účelem bezproblémové spolupráce. Zejména se jedná o kontaktní, fakturační a finanční údaje.

Jakým způsobem informace o vás shromažďujeme

Informace můžeme shromažďovat buď automaticky, pokud navštívíte naši internetovou stránku nebo otevřete naši reklamní kampaň nebo individuálně.

Automatický sběr informací

Do budoucna je možné na našich internetových stránkách shromažďovat informace pomocí cookies. Tyto informace mohou zahrnovat IP adresu, adresy URL, informaci o tom, co jste na našich internetových stránkách dělali a informace o čase a datu vaší návštěvy.

Pokud si nepřejete využívání cookies na vašem zařízení, můžete je vypnout.

Na našich internetových stránkách můžeme využívat do budoucna analytické služby třetích stran, např. Google Analytics. Pro více informací o těchto analytických službách i o tom, jak se z nich odhlásit, můžete nalézt zde:  Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Individuálně

 • Vámi poskytnuté informace:
  • Z vámi dodaných informací, které nám sami poskytnete při osobním setkání, zasláním svého CV, nebo profilu na sociálních sítí a to jakýmkoliv způsobem, nebo pokud vás kontaktujeme my
 • jiných zdrojů.
   • Uchazeči: Jiným zdrojem může být osoba, kterou uvedete jako kontakt pro ověření referencí, osoba, která Vás doporučila jako uchazeče, náš klient, služby třetích stran jako jsou např. pracovní portály. Jiným zdrojem mohou být dále i veřejně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod.
   • Klienti: jiným zdrojem mohou být volně dostupné informace na internetu, sociálních sítích nebo různých veřejně dostupných materiálech jako je např. denní tisk, volně dostupné informace jako jsou např. seznamy účastníků konferencí a veletrhů apod. Může se jednat i informace, které nám naši uchazeči nebo jiné osoby poskytnou pro ověření referencí na jejich osobu. Může se jednat i informace, které jsou nutné pro splnění legislativních opatření.
   • Dodavatelé: sbíráme informace, které jsou nutné z hlediska splnění legislativních opatření.

Jakým způsobem a jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaným způsobem v informačních systémech. Osobní údaje chráníme, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich přenosu, změně či ztrátě nebo k jinému možnému zneužití. Veškeré osoby, které přijdou do styku s osobními údaji při plnění svých pracovních nebo smluvních povinností, jsou vázány povinností mlčenlivosti jak o osobních údajích samotných, tak i o bezpečnostních opatřeních k jejich ochraně; tato povinnost trvá neomezeně i po skončení zaměstnání nebo příslušného vztahu.

Osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k realizaci práv a povinností plynoucích z našeho vzájemného smluvního vztahu, vašeho zájmu o práci, nebo po dobu vyplývající z právních předpisů, případně po dobu specifikovanou ve vámi poskytnutém souhlasu.

Všechny dokumenty s osobními údaji uchazečů, klientů a referenčních osob uchováváme na úložištích od společnosti Google, která splňuje nejvyšší kritéria zabezpečení i GDPR a umožňuje nám kontrolovat práva a přístupy oprávněných osob k vašim údajům.

K čemu osobní údaje využíváme a jak je sdílíme

 • Údaje využíváme zejména k naplnění hlavní činnost personální agentury a to propojovat potencionální uchazeče o zaměstnání a klienty.
 • Údaje uchazečů využíváme pro jejich zasílání klientům pro posouzení vhodnosti na danou pozici u klienta a zahájení procesu náboru. Zasílání údajů o uchazečích probíhá vždy na základě výslovného souhlasu daného uchazeče.
 • Osobní data našich klientů můžeme sdílet s našimi uchazeči v průběhu výběrových řízení a popisu nabízené pracovní pozice.
 • Data můžeme poskytovat třetím stranám, které jako poskytovatel externích služeb plní některé z našich funkcí a služeb.
 • Údaje využíváme pro splnění legislativních nařízení a požadavků, smluvních závazků, účetnictví a pro potřeby fakturace.
 • Údaje využíváme pro zasílání informací o relevantních volných pozicích, dění na trhu a novinkách.
 • Údaje shromažďujeme i za účelem marketingového využití, které nám pomáhá lépe poznat vaše potřeby, vytvářet klientské analýzy, nabízet tomu odpovídající služby a dále zkvalitňovat naše služby. S vaším souhlasem vám budeme služby nabízet i prostřednictvím elektronických prostředků (např. SMS, atd.)
 • Vaše údaje můžeme sdílet se zahraničním partnerem, pokud je to v souladu s účelem obsazení pracovní pozice a odpovídají tomu opatření na ochranu osobních údajů třetí strany, které data poskytujeme. Sdílení osobních údajů se třetí stranou mimo prostor EU je možné pouze na základě vašeho předchozího zvláštního souhlasu.

Povinnost mlčenlivosti

 • Mlčenlivostí jsou chráněny také veškeré informace o uchazečích, klientech, partnerech i dodavatelích. S vaším souhlasem jsme oprávněni poskytnout nezbytné osobní informace týkající se vás a vašeho zájmu o pracovní pozice i třetím stranám v zájmu vašeho obsazení u klienta, případně zákonem daným povinností poskytnutí osobních údajů.

Vaše práva v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na:

 • Podání transparentní a srozumitelné informace o použití vašich údajů a o vašich právech
 • Právo získat přehled shromažďovaných informací o své osobě , a to za úhradu věcných nákladů s tím spojených
 • Právo na opravu nesprávných nebo neúplných údajů
 • Právo na výmaz – výjimkou jsou informace a případy, kdy lze buď doložit existenci závazných legitimních důvodů ke zpracování údajů, které převažují Vaše zájmy nebo údaje zpracováváme za účelem vznášení, uplatňování a obhajoby právních nároků.
 • Právo na omezení zpracování svých osobních údajů
 • Právo podat námitky proti zpracování svých osobních údajů
 • Právo podat stížnost

Kontaktní údaje

V případě dotazů nebo komentářů, které se týkají těchto Zásad pro ochranu osobních údajů nebo pokud chcete uplatnit svá práva nebo aktualizaci informací, kontaktujte nás prosím e-mailové adrese:  info@weldmister.cz

Informace je možné v souladu se zákonem poskytnout pouze v případě, že dojde odpovídajícím způsobem ke ztotožnění žadatele.